amb Sense comentaris

Vols saber si la teva empresa està obligada a posar taquilles en els vestidors o si compleix la normativa?

La normativa de vestidors a Espanya estableix un seguit de situacions que determinen si una empresa ha de disposar d' vestuaris i taquilles o no en les seves instal·lacions. Basant-se el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, podem veure quines són les situacions en les que la seva empresa haurà de disposar d'aquestes instal·lacions. A continuació li presentem un resum general de quines són aquestes condicions.

taquilles normativa de vestidors

Condicions per a les empreses OBLIGADES a disposar de vestuaris

Les empreses obligades a disposar de vestuaris són aquelles els treballadors hagin de portar roba especial de treball i no se'ls pugui demanar, per raons de salut o decòrum, que es canviïn en altres dependències. Per roba especial de treball s'entén aquella que, sense arribar a considerar-se un EPI (equip de protecció individual):

– s'usa tan sols com a protecció de la roba de carrer o enfront de la brutícia, o bé,
– s'usa com a element diferenciador d'un col·lectiu

Serien alguns exemples de roba especial de treball: una granota de treball, una bata de laboratori, un uniforme…

En cas d'estar obligats, els vestidors estaran equipats amb seients (bancs de vestuari, per exemple) i amb taquilles individuals amb tancament de seguretat (taquilles metàl·liques la taquilles fenòliques, per exemple). Han de tenir capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. A més, quan les condicions ho exigeixin, la roba de treball s'ha de poder mantenir separada de la roba de carrer i de la resta d'objectes personals dels treballadors. és a dir, si la roba especial de treball es pot veure afectada per contaminació, brutícia o humitat, el treballador haurà de disposar de dos espais diferenciats per separar la roba de carrer de la roba especial de treball.

La mida dels vestidors, així com la quantitat de seients, armaris o taquilles, penjadors… han de permetre la utilització d'aquests sense dificultats o molèsties. A més s'ha de tenir en compte el nombre de treballadors que els utilitzen simultàniament.

taquilles metalicas consignes blau gris gimnàs vestuari restaurant química farmàcia

Condicions per a les empreses NO OBLIGADES a disposar de vestuaris

L'empresa no està obligada a tenir vestuaris quan els treballadors no usen roba especial de treball. no obstant això, aquesta sí que està obligada a disposar de penjadors o armaris per col·locar la roba i pertinences personals dels treballadors. Per respectar aquesta obligació podem instal·lar, per exemple, taquilles d'oficina, consignes, armaris robers o penjadors. en definitiva, cada treballador ha de disposar SEMPRE i OBLIGATÒRIAMENT d'un espai tancat amb clau (consigna, armari….).

taquilla consigna oficina penjadors

Com podem ajudar des MOBIMETAL?

Com a professionals de sector, podem ajudar en l'estudi, elecció i distribució de l' mobiliari de vestuari (com les taquilles i els bancs). També en triar complementar-los amb altres elements (com puguin ser papereres o altres accessoris). Li farem un pressupost sense compromís. La nostra empresa s'encarrega d'abastar tot el procés d'instal·lació dels vestidors, que parteix de l'estudi de les necessitats (tipus de taquilla, panys, quantitats, models disponibles, materials…) fins al muntatge final i el servei post venda. També realitzem el servei de retirada de taquilles antigues i el reciclatge de les mateixes o reparacions de diversa índole, com podria ser el canvi de panys a taquilles ja instal·lades o el canvi de portes malmeses, per exemple. Posi contactar per resoldre qualsevol dubte o consulta.

Més informació sobre els espais de treball

Si requereixen de més informació a l'respecte, poden consultar la normativa completa en:

Butlletí oficial de l'Estat
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486