Normativa de vestidors

amb Sense comentaris

Vols saber si la teva empresa està obligada a posar taquilles en els vestidors o si compleix la normativa de vestidors?

La normativa de vestidors d'empresa, estableix unes determinades situacions, llegeix a continuació:

taquilles de vestuari normativa de vestidors

Roba de treball: Quan els treballadors estiguin obligats a portar roba especial de treball, hauran de disposar dels vestidors d'empresa adequats. S'entén per roba de treball la que, sense ser un equip de protecció individual, s'usa tan sols com a protecció de la roba de carrer o enfront de la brutícia, o també com a element diferenciador d'un col·lectiu (per exemple, granota de treball, bata de laboratori, etcètera).

vestidors: Han de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i tenir instal·lacions i seients
on es pugui deixar assecar la roba de treball, si fos necessari.
Quan les circumstàncies ho exigeixin (substàncies perilloses, humitat i brutícia) la roba de treball s'ha
de poder mantenir separada de la roba de carrer i del repte d'objectes personals dels treballadors.
En cas que no necessitar vestidors, cada treballador haurà de disposar d'un espai, tancat amb clau.

Visita les nostres opcions de taquilles metàl·liques per a empreses.

Consulta la normativa completa en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486

Compartir